Hallitus

Sukukokous valitsi 1.7.2012 Turkian sukuseura ry:n hallitukseen eli perinteiseen sukutoimikuntaan toimikaudeksi 2012-2017 seuraavat jäsenet:

Markku Turkia
Markku Turkia
 • Puheenjohtaja: Markku Turkia (sähköposti: markku.turkia <at> iki.fi ja puhelin: +358400656288)
 • Sihteeri: Aila Saarentaa (sähköposti: sihteeri <at> turkiansuku.fi ja puhelin: +358407729020)
 • Varapuheenjohtaja: Kari Huhtinen (sähköposti: kari.j.huhtinen@gmail.com ja puhelin: +358405638126)
 • Marketta Auvinen
 • Risto Suikki
 • Olavi Turkia
 • Riikka-Maria Turkia
 • Tuomo Turkia
 • Kirsi Uronen

Toiminnantarkastajaksi valittiin Oili Kaila ja varalle Antti Turkia.

Sukuhallituksen järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Kari Huhtinen, sihteeriksi Aila Saarentaa ja rahastonhoitajaksi Riikka-Maria Turkia.

Valittu sukutoimikunta toivoo kaikilta sukuun kuuluvilta aktiivista yhteydenpitoa sukuhallituksen jäseniin. Laittakaa sähköpostia, soitelkaa tai kirjoitelkaa. Tehkää ehdotuksia, mitä haluaisitte Turkian suvussa tapahtuvan. Tilaisuuksia, matkoja, mitä tahansa.

Jäseneksi liittyminen

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt isän, äidin tai avioliiton kautta sukuun kuuluva henkilö. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös sukuseuratoiminnasta kiinnostunut suvun ulkopuolinen henkilö.

Jäseneksi haluava toimittaa seuraavat tiedot: Sukunimi ja etunimet. Syntymäaika, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Kerro vielä sukuhaarasi eli ainakin isän ja isoisän nimi tai jos olet puolison tai mutta kautta sukuun tullut. Toimita em. tiedot jollekin suvun hallituksen jäsenelle. Suvun hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Tervetuloa mukaan sukuun!

Ainaisjäseneksi voi liittyä suorittamalla yhdellä kertaa maksuvuonna voimassa olevan jäsenmaksun 15-kertaisena.

Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti seuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota Sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran kokouksessa.


Turkian Sukuseura ry SÄÄNNÖT 1.7.2012

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turkian Sukuseura ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Turkian sukujen vaiheita ja historiaa, vaalia niihin liittyviä perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

 • järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia
 • suorittaa ja tukee suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustoimintaa
 • kerää ja arkistoi sukua/sukuja koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa
 • harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa
 • toteuttaa yhteistyötä sukututkimus-, kotiseutu-, kaupunki- ja kylä-yhdistysten sekä muiden tarpeellisten paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjo itettua omaisuutta sekä avustuksia, perustaa sukututkimus- ja muita rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

Seura ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn tai voiton tuottaminen jäsenilleen.

3 § Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai tämän puoliso. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai - jäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran sukukokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta viimeksi kuluneelta kolmelta kalenterivuodelta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sitä tai ei enää täytä laissa taikka sukuseuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen tai ainaisjäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää varsinainen sukukokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Sukukokous voi myöntää hallitukselle valtuudet jäsenmaksun määräämiseen.

6 § Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa sukutoimikunnaksi kutsuttu hallitus, johon kuuluu varsinaisessa sukukokouksessa valitut puheenjohtaja, jota kutsutaan suvun vanhimmaksi ja 2 - 8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0 - 8 varajäsentä. Jäseniä valittaessa otetaan huomioon eri sukuhaarojen tasapuolinen edustus. Hallituksen toimikausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä voi perustaa tarpeellisia toimikuntia tai neuvoa-antavia elimiä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Seuran hallitus pitää sukuseuran jäsenluetteloa.

7 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Sukuseuran tilikausi päättyy vuosittain 31.12.

Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme kuukautta ennen varsinaista sukukokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi kuukautta ennen sukukokousta hallitukselle.

9 § Sukuseuran kokoukset

Sukuseuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai sukukokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Seuran vuosikokouksena on varsinainen sukukokous, joka pidetään joka viides vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti–syyskuun aikana. Ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Seuran sukukokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Sukukokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava sukuseuran kokoukset koolle viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11 § Varsinainen sukukokous

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilikausittain tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimikaudeksi
 8. päätetään hallitukseen valittavien varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja mahdolliset varajäsenet
 10. valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskevan asian esillä olosta.

Sukuseuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään seuran varat sen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Arkisto luovutetaan Kansallisarkistolle tai alueen maakunta-arkistolle taikka muutoin tukemaan suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustyötä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

13 § Yhdistyslain noudattaminen

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia määräyksiä.

Jäsenrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
Turkian Sukuseura ry
Kulloisetkin yhteystiedot löytyvät kotisivuilta: www.turkiansuku.fi

2. Rekisterin nimi
Turkian Sukuseura ry:n jäsenrekisteri. Rekisterinhoitaja Ari Turkia, sukuseuran sihteeri. Sähköposti: sihteeri <at> turkiansuku.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

4. Rekisterin tietosisältö
Jäsenten nimet, syntymäajat, -paikat, osoitteet, kotipaikat, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja liittymis- ja jäsenmaksu- sekä karhuamistiedot. Jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet, varsinaiset jäsenet sekä vapaa-, ainais- ja kunniajäsenet ja muut yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Jäseniltä ja heidän omaisiltaan sekä julkisista lähteistä saadut tiedot.
Kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja luovutetaan vain seuran hallituksen jäsenille taikka hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Vain sukuseuran jäsenasioista vastaavalla henkilöllä on pääsyoikeus rekisterin atk:lla tallennettuihin tietoihin sekä oikeus muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja rekisteristä. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.

Sukututkimusrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
Turkian Sukuseura ry
Kulloisetkin yhteystiedot löytyvät kotisivuilta: www.turkiansuku.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Markku Turkia, sukuseuran hallituksen puheenjohtaja, sähköposti: puheenjohtaja <at> turkiansuku.fi, Punatulkunkatu 4, 50190 Mikkeli, puhelin +358 400 656288

3. Rekisteri nimi
Turkian Sukuseura ry:n sukututkimusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sukuyhteisön sääntöjen mukaisen sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan:
– nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti;
– muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot;
– osoitetieto, mikäli ilmoitettu;
– suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina noudattaen annettuja asetuksia. 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Pääsääntöiset tietolähteet:
– kirkonkirjat ja väestötietojärjestelmä;
– muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit;
– painetut lähteet;
– sukuun kuuluvien antamat tiedot;
– muut lähteet.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa, sähköisiin tietoihin käyttöluvan myöntää sukuseuran hallitus vain sukuseuran jäsenille). Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen
Rekisterin pidossa noudatetaan tietosuojavaltuutetun hyväksymiä Käytännesääntöjä. Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.

Takas ylös